Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


Pečujeme o vás:

Poznamenejte si do kalendáře webináře na konec roku 2023 a počátek roku 2024!

POZOR – doplněno a aktualizováno!!!

POZOR – termíny se mohou dle počtu přihlášených měnit !!!!!

Při nízké účasti se bohužel webináře i ruší, a to většinou týden před konáním webináře… Vždy řádně ověřte konkrétní datum!!!

27. 11. 2023 NEBO 12.12.2023 – 9.00 – 14.30 hodin
Přednášející Katarína Dobešová
Změny ve zdaňování mezd 2023 a novinky 2024
(Var. Symbol 2711 nebo 1212) 2.000 Kč vč. DPH
6. 12. 2023 – 9.00 – 13.00 hodin
Přednášející Ing. Jitka Fajmonová
DPH v roce 2023 a novinky 2024
(Var. Symbol 612) 2.000 Kč vč. DPH
8. 12. 2023 – 8.30 – 13.30 hodin – termín ze zdravotních důvodů PhDr. Kučerové ohrožen!
Přednášející PhDr. Dagmar Kučerová
Aktuálně ve mzdové účtárně 2023-2024
Variabilní symbol 812 2.000 Kč vč. DPH
POZOR – další termín projednáváme na prosinec – ověřte předem!!!
11. 12. 2023 – 9.00 – 13.00 hodin
Přednášející Květoslava Novotná
Účetní závěrka
(Var. Symbol 1112) 2.000 Kč vč. DPH
20. 12. 2023 – 9.00 – 13.00 hodin
Přednášející Martina Huřťáková
Změny v sociálním a nemocenském pojištění
(Var. Symbol 2012) 2.000 Kč vč. DPH
9. 1. 2024 – 8.30 – 14.00 hodin
Přednášející Dana Blažková
Zákoník práce po říjnové novele pro praxi, DPP a DPČ atd.
(Var. Symbol 901) 2.000 Kč vč. DPH

Pro letošní 4/Q jsme pro vás připravili předběžný seriál praktických školení. Pročtěte si pozorně nabídku, a případně využijte možnosti virtuální účasti ze zaměstnání nebo z domova. Ke sledování webináře potřebujete pouze „chytrý“ telefon nebo počítač s monitorem a zvukem. Zhruba dva dny předem obdržíte „link“, na který si kliknete, a pod přihlášeným příjmením a jménem se přihlásíte do virtuální přednáškové místnosti. Ve stejném termínu obdržíte teze, které doporučujeme pro snazší sledování přednášky vytisknout.

Přihlášky výlučně na e-mail: malosvat@seznam.cz

– uveďte firmu, a příjmení a jméno osoby, která se do virtuální přednáškové místnosti bude přihlašovat. Uzávěrka přihlášek je týden před konáním webináře, kdy je také termín pro zaslání zálohy v plné výši webináře.

CENA webinářů je stanovena jednotně: 2.000,- Kč včetně 21 % DPH. Platby se budou lišit variabilními symboly (datum konání webináře).

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny webináře za každého přihlášeného účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději týden před konáním webináře, kdy je také uzávěrka přihlášek z důvodu náročného zajištění externího vysílání a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konstantní symbol 308, variabilní symbol datum konání webináře (např. 1310 je 13.10.2023)

Na virtuální setkání se těší manželé Zachovi

Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792
e-mail: malosvat@seznam.cz

Předběžný aktualizovaný obsah webinářů

27.11. a 12.12.2023 – upřesněný program webináře pí. Kataríny Dobešové

Zdaňování mezd v roce 2023-2024

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami ve zdaňování příjmů zaměstnanců, a to zejména s rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024, která je součástí konsolidačního balíčku a novelou zákona lex-Ukrajina pro rok 2023.

Obsah webináře:
 • Aktuality (průměrná mzda pro rok 2024 a její daňové souvislosti)
 • Novela zákona o daních z příjmů, která je součástí konsolidačního balíčku a v rámci které se od 1. 1. 2024 mj. navrhuje: u fyzických osob snížení hranice pro použití sazby daně ve výši 23 %, změna limitu pro vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení k dani s příjmy na základě dohod o provedení práce, dále úprava daňového režimu v oblasti zaměstnaneckých benefitů spočívajících v péči o zaměstnance (doposud osvobozených v § 6 odst. 9 písm. d) zákona)), a to z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele, dále zavedení nové obecné definice pro benefitní plnění poskytované pro rodinné příslušníky zaměstnance a její daňové souvislosti, zásadní změna daňového režimu v oblasti stravování zaměstnanců (nové podmínky pro osvobození ?příspěvku na stravování? a dalšího příspěvku na stravování v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, a to v úhrnu na všechny formy stravování s podmínkou výkonu práce během směny/kalendářního dne alespoň 3 hod., a nový daňový režim výdajů vynaložených zaměstnavatelem na stravování zaměstnanců), změny v § 6 odst. 6 zákona při poskytnutí služebního motorového vozidla zaměstnanci bezplatně i pro soukromé účely, zrušení daňového osvobození sociálních výpomocí poskytnutých v době nouzového stavu, zrušení daňového osvobození darů při pracovních a životních výročích, změna podmínek pro uplatňování slevy na manžela, zrušení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovného) a slevy na studenta, v § 15 zákona zrušení odpočtu členských příspěvků odborové organizaci a úhrady za zkoušky v rámci dalšího vzdělávání, zrušení plátcových pokladen v § 38h zákona, atd., a dále též aktuální novela zákona lex-Ukrajina s účinností ještě pro rok 2023.
 • Další novely právních předpisů, které mají dopad do zdanění příjmů FO v roce 2024 - např. úprava daňového režimu v oblasti produktů spoření na staří (dojde-li ke schválení).
 • Výkon práce na dálku (home office) a daňový režim nové paušální náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, zavedený novelou zákoníku práce.
 • Další novinky a výklady některých ustanovení zákona o daních z příjmů, zejména k daňovému zvýhodnění na děti, apod.
 • Aktuality k daňovým tiskopisům.
 • Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023 (aktuální změny a zákonné lhůty, daňové úlevy v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, které se projeví v ročním zúčtování záloh za rok 2023, celkový přehled slev, nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění za rok 2023).
 • Dotazy a diskuse - Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
Účastníci školení obdrží podkladové materiály.

6. 12. 2023 – upřesněný program webináře Ing. Fajmonové

Důsledky změn v DPH v roce 2023 a novinky 2024

Obsah webináře:
 • Konsolidační balíček
 • Aktuální případy z oblasti DPH
 • Pokuty za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením
 • Správa hřbitovů
 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a dopad do DPH
 • CESOP
 • Zvláštní režim pro malé podniky
 • § 148 DŘ lhůta pro stanovení daně žádost o mezinárodní spolupráci
 • Závěry Koordinačního výboru
 • Úpravy odpočtů
 • Obchodování v rámci EU

11. 12. 2023 – Květoslava Novotná

Účetní závěrka roku 2023

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2022
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
 • Nesprávné postupy a náprava chyb
 • Metodika oprav chyb minulých období.
 • Nejnovější interpretace NÚR

Stručné účetní a daňové aktuality ke dni konání webináře

20.12.2023 - Martina Huřťáková

Změny v sociálním a nemocenském pojištění

Anotace:
 • Změny, které nastaly v průběhu roku 2023 v sociálním a nemocenském pojištění
 • Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění od 1. 1. 2024
  • Výše redukčních hranic
  • Maximálního vyměřovacího základu
  • Dalších ukazatelů pro rok 2024
 • Změny v sociálním a nemocenském pojištění po 1. 1. 2024
  • Dohody o provedení práce
  • Slevy na pojistném - změny
  • Elektronizace ostatních dávek nemocenského pojištění
  • Další změny, které budou legislativně ukotveny a nastanou po 1. 1. 2024 (anotace bude případně aktualizována)
 • Novinky ve službách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

Webinář na téma:

Zákoník práce po říjnové novele, vč. DPP, DPČ k lednu 2024


Přednášející Dana Blažková
(expertka a konzultantka v oblasti pracovněprávního poradenství a personalistiky

9. ledna 2024 – 8.30 – 14.00 hodin

(cena 2.000,- Kč vč. DPH, variab. symbol 901)

Připravujeme pro všechny, kteří se profesionálně zpracovaného webináře před říjnovou novelou nemohli zúčastnit, případně si chtějí novely ZP zopakovat.

V rámci webináře společně projdeme velkou část textů zákoníku práce od vzniku pracovního poměru, až k jeho skončení. Pozornost pochopitelně zaměříme na témata, kterých se zásadně dotknula říjnová novela ZP. Řeč tak bude o změnách v doručování písemností (vč. doručování elektronicky), informacích o obsahu pracovních vztahů, žádostech o úpravu pracovní doby (vč. práce na dálku/home office a úhrady nákladů). Nevynecháme ani dohody konané mimo pracovní poměr (vč. písemných rozvrhů pro dohodáře a nároku na dovolenou). Seznam probíraných témat najdete dole. Zaměříme se na praxi, nikoliv na suché deklamování paragrafů.

A pochopitelně budete mít kdykoliv v průběhu dne prostor pro Vaše dotazy.

Pro koho je kurz určen

Určeno pro personalisty, účetní, majitele firem, vedoucí pracovníky, asistentky a všechny, kdo se zajímají o pracovní právo a vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Obsah školení

V osnově jsou tučně vyznačená novelizovaná témata.

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
 • Zúžení druhů listin, které podléhají doručení podle zákona
 • Doručování ze strany zaměstnavatele a zaměstnance
 • Doručení elektronické a do datové schránky
 • Možnost použití tzv. prostého elektronického podpisu
 • Změny doručovacích lhůt
VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
 • Postup před vznikem pracovního poměru – osobní údaje
 • Možnost uzavřít pracovní smlouvu elektronicky
 • Pracovní smlouva
 • Zkušební doba
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Informační povinnosti o pracovním poměru od 10/2023 – které informace lze odkázat jinam, jakou formu informování zvolit, podmínky pro doručení informace elektronicky, informace při vyslání do jiného státu a EU
ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 • Možnost uzavřít dohodu o ukončení elektronicky
 • Výpověď a výpovědní doba
 • Výpověď daná zaměstnavatelem – vytýkací dopisy, porušování povinností, neuspokojivé pracovní výsledky, příklady z judikatury
 • Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele
 • Okamžité zrušení pracovního poměru a příklady
 • Skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Odstupné
 • Dokazování u soudu, proč skončil pracovní poměr dle novely občanského soudního řádu
 • Společná ustanovení o ukončení pracovního poměru, lhůty
DOHODY KONANÉ MIMO PRACOVNÍ POMĚR
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Společná pravidla pro DPP/DPČ + nové informační povinnosti o obsahu dohody
 • Omezení výluk ze zákona pro dohody
 • Písemný rozvrh pracovní doby
 • Příplatky za práci (rozdíly mzdová a platová sféra)
 • Nárok na dovolenou od 01/2024
 • Žádost o zaměstnání v pracovním poměru
PRACOVNÍ DOBA
 • Rozvržení a plánování pracovní doby, směnné režimy, vyrovnávací období
 • Přestávky v práci
 • Nepřetržitý denní odpočinek (dříve odpočinek mezi dvěma směnami)
 • Nepřetržitý odpočinek v týdnu od 01/2024
 • Práce přesčas
 • Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví
 • Noční práce
 • Pracovní pohotovost
 • Práce ve svátek
 • Evidence pracovní doby – časté chyby
 • Žádosti o úpravu pracovní doby
 • Práce na dálku (home office) vč. náhrady nákladů a změn u příplatků od novely ZP
PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
 • Dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa
 • Mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená
 • Otcovská dovolená
 • Poskytování dlouhodobé péče
 • Jiné důležité osobní překážky v práci
 • Překážky z důvodu obecného zájmu
PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
 • Prostoj
 • Povětrnostní vlivy, živly
 • Jiné překážky na straně zaměstnavatele
 • Částečná nezaměstnanost + tzv. „kurzarbeit“
 • Překážka na pracovní cestě
DOVOLENÁ
 • Vznik nároku
 • Plánování dovolené
 • Čerpání - kdo a jak je určuje
 • Omezené možnosti převádění – vážné provozní důvody a překážky na straně zaměstnance (příklady), možné převádění části dovolené na žádost zaměstnance
 • Minimální délka dovolené
 • Možnost čerpání dovolené ve svátek
 • Proplácení
 • Krácení za absence
NÁHRADA ŠKODY
 • Povinnost zaměstnance nahradit škodu
 • Odpovědnost za schodek k vyúčtování (tzv. hmotná odpovědnost)
 • Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí
 • Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu
Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice